avatar 22.08 0.11
avatar 0.00 -0.62
avatar

serg11133

Сергей, таки да без цыфр

6734.78 1144.63
avatar 383.40 112.49
avatar

baton

Baton

281.19 76.09
avatar

Irkutsk

Irkutsk

7942.72 2730.37
avatar 0.00 0.97
avatar

omg

0.81 0.30
avatar

KOCTbILb

Костыль

256.21 86.65
avatar 238.08 65.55
avatar 9992.23 3153.77
avatar 58.40 12.15
avatar 18.41 7.31
avatar 6446.08 2199.73
avatar

trahun

Трах

0.25 0.78